Portfolio

Post Telecommunication of Kosovo

Consulting / Managment Telecommunication

Post Telecommunication of Kosovo

Consulting / Managment Technology Telecommunication

Post Telecommunication of Kosovo

Technology Telecommunication

Post Telecommunication of Kosovo

Consulting / Managment Technology

Telecom International Group

Consulting / Managment Telecommunication

Post Telecommunication of Kosovo

Consulting / Managment Technology Telecommunication

Post Telecommunication of Kosovo

Consulting / Managment Telecommunication

Post Telecommunication of Kosovo

Technology Telecommunication